Vilkår og betingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER TREB HORECALINES (TREB) TEN
BEHOV HOS INDIVIDER, VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

 

Artikel 1: Definitioner
I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:
1. Betingelser: nærværende generelle betingelser.
2. Anden part: den fysiske person eller juridiske enhed, som Treb har indgået aftale med, eller som forhandler herom.
3. Parter: Treb Horecalinnen, Aristoteleslaan 123, 1277 AR HUIZEN, i det følgende benævnt Treb, og den fysiske person eller juridiske enhed, der har indgået en aftale eller forhandler om den.

Artikel 2: Betingelsernes omfang
Bestemmelserne i disse vilkår og betingelser gælder for alle opgaver, aftaler og aftaler, som Treb er part i.

Artikel 3: Ugyldighed eller ødelæggelse af (en del af) betingelserne
1. Ugyldigheden eller ugyldigheden af ​​en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser eller af en bestemmelse i en aftale indgået mellem parterne påvirker ikke funktionen af ​​de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser eller af denne aftale.
2. I tilfælde af ugyldighed eller omstødelse som nævnt i 1. afsnit erstatter parterne den eller de pågældende bestemmelse(r) med en ordning, der så tæt som muligt nærmer sig bestemmelsens formål.

Artikel 4: Formernes kamp
1. Parterne udelukker anvendelsen af ​​artikel 225 i bog 6 i den hollandske civillovbog i tilfælde, hvor den anden part også henviser til sine generelle vilkår og betingelser.
2. I den situation, der er nævnt i det foregående afsnit, vil nærværende generelle vilkår og betingelser altid gælde med udelukkelse af anvendeligheden af ​​den anden parts almindelige vilkår og betingelser.

Artikel 5: Indgåelse af aftalen
1. Aftaler indgås online ved accept af disse vilkår og betingelser
2. Alene udsendelse af tilbud, tilbud, budget, foreløbig beregning eller lignende kommunikation forpligter ikke Treb til at indgå aftale med den anden part.

Artikel 6: Aftalens indhold
1. Online optagelsen af ​​det af Treb aftalte er afgørende for aftalens indhold.
2. Hvis der mangler en online bekræftelse eller ordrebekræftelse, afgøres aftalens indhold ved en online overdragelse til Treb, accepteret af den anden part, medmindre Treb har gjort en online indsigelse mod indholdet til den anden part inden 15 dage pr. Kvittering.

Artikel 7: Foregribende opløsning af aftalen
1. Treb er bemyndiget til at ophæve aftalen med den anden part, allerede inden de krav, der følger af aftalen, er forfaldne, såfremt dennes forhold er blevet kendt, der giver god grund til at frygte, at den anden part ikke vil opfylde sine forpligtelser over for Treb.
2. Et eksempel på de i stk. 1 nævnte forhold er den situation, at Treb efter aftalens indgåelse får kendskab til, at den anden part tidligere har misligholdt forpligtelser, der følger af aftaler med tredjemand.

Artikel 8: Aftalens varighed
1. Medmindre parterne har aftalt andet, indgås aftaler én gang
gik ind i.

Artikel 9: Opsigelse, opløsning og opsigelse af aftalen
1. En verificerbar online annullering er påkrævet for opsigelse af en aftale. Opsigelse fra klientens side skal ske senest 30 minutter efter aftalens indgåelse.
2. For tidlig opsigelse eller opløsning af aftalen er kun mulig, hvis en af ​​parterne tilskrives ikke at overholde aftalen. Såfremt den anden part efter en af ​​parternes opfattelse mangler at henføre, vil denne straks informere den anden part pr. e-mail. Den svigtende part får herefter mulighed for at efterkomme behørigt i en periode på 14 dage. Såfremt den svigtende part også forbliver i misligholdelse i denne periode, kan aftalen ophæves eller ophæves helt eller delvist, medmindre denne mangel på grund af dens særlige karakter eller mindre betydning ikke begrunder opsigelse eller opløsning med dens følger.
3. En annullering eller opløsning er under alle omstændigheder ikke berettiget i tilfælde af:
- mindre eller uundgåelige afvigelser med hensyn til kvalitet, farve, layout og lignende, samt svind;
- skader forårsaget af flytning eller ophængning af mekaniske anordninger, i det omfang Treb har overholdt alle normale forholdsregler;
- skader som følge af demontering af varer eller mekaniske anordninger;
- skade forårsaget af forkerte oplysninger fra den anden part.

4. Aftalen ophører uden forudgående varsel:
1. Hvis en af ​​parterne, der handler kommercielt som en fysisk person eller i en enkeltmands BV's navn, dør;
2. Ved nedlæggelse, likvidation og på tidspunktet for ansøgning om betalingsstandsning eller konkurs hos en af ​​parterne.

Artikel 10: Betaling, afregning, sikkerhed
1. Såfremt den anden part ikke er enig i det fakturerede beløb, meddeler denne omgående, dog senest inden for betalingsfristen på 7 dage, skriftligt til Treb, i modsat fald vil den anden part anses for at være indforstået med det fakturerede beløb.
2. Ved overskridelse af betalingsfristen er den anden part i misligholdelse uden behov for forudgående varsel eller advarsel. Ved overskridelse af betalingstiden forfalder modparten renter af det forfaldne beløb svarende til gældende gældsbrevrabat på årsbasis, forhøjet med et tillæg på 2 procentpoint. Renten beregnes pr. dag, en del af en dag, der tælles som en hel dag.
3. Enhver overskridelse af betalingsperioden berettiger Treb til straks og uden forudgående skriftlig varsel at suspendere sine forpligtelser over for den anden part.
4. Ved manglende eller forsinket betaling er modparten, udover det skyldige beløb og de skyldige renter heraf, forpligtet til at betale fuld erstatning for såvel de udenretslige som de retslige inkassoomkostninger, herunder omkostningerne til advokater, fogeder. og inkassobureauer. Med et minimum på € 300,00 for hver måned, der ikke betales.
5. Enhver ret til forlig fra den anden part, uanset årsagen, er udelukket. Modpartens betalinger har primært til formål at afregne skyldige renter og omkostninger og derefter de ældste ubetalte fakturaer, også selvom modparten oplyser, at betalingen vedrører en senere faktura.
6. Den anden part forpligter sig til efter Trebs første anmodning at stille sikkerhed eller at supplere eksisterende sikkerheder til sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser i henhold til aftalen.
7. Betalinger er mulige vha Ideel (foretrukket), kreditkort, Paypal og på fakturabasis.
 

Artikel 11: Ansvar
1. Treb er ikke ansvarlig for nogen skade, som den anden part eller tredjemand måtte lide, uanset art eller størrelse, i forbindelse med eller som følge af opfyldelse af aftalen eller undladelse heraf, medmindre der foreligger forsæt. eller grov uagtsomhed.
2. Såfremt og i det omfang, Treb skulle være underlagt ethvert ansvar over for den anden part, uanset årsag, er dette ansvar pr. krav/begivenhed begrænset til det beløb, som forsikringsselskabet for Treb er betalt. En række relaterede skadesager/hændelser tæller som én skadesag/hændelse. Hvis der ikke er en sådan forsikring fra Treb's side, er ansvaret som nævnt i dette afsnit begrænset til maksimalt modværdien af ​​den aftalte ydelse (ekskl. moms) fastsat ved faktura.
3. Hvis Treb holdes ansvarlig af en tredjepart for enhver skade, som den ikke er ansvarlig for i henhold til aftalen med den anden part eller disse vilkår og betingelser, vil den anden part holde den fuldstændig skadesløs i denne henseende.
4 Den anden part vil forvalte Trebs varer, som den modtager i forbindelse med aftalens udførelse, med fornøden omhu og bærer alle risici med hensyn til disse varer. Hvis det ønskes, skal den anden part selv tegne forsikring for disse risici og er ansvarlig over for Treb for tab og skade på disse varer uanset årsag.

Artikel 12: Klager
1. Såfremt den anden part mener, at Treb på nogen måde kommer til kort i opfyldelsen af ​​aftalen, vil den meddele Treb dette øjeblikkeligt, dog senest inden 7 dage efter opdagelsen af ​​manglen eller senest 7 dage efter, at den med rimelighed var klar over. om denne mangel oplyses skriftligt, i modsat fald kan den anden part ikke længere påberåbe sig denne mangel.
2. I modsætning til 1. pkt. skal reklamationer vedrørende håndtering af varer leveret af modparten eller kvaliteten af ​​de af Treb udlejede varer til modparten indgives til modparten senest 2 dage efter, at varen er leveret. Treb meddeles skriftligt, hvis det ikke konstateres, at behandlingen eller kvaliteten er i overensstemmelse med aftalen.
3. Reklamation suspenderer ikke den anden parts betalingsforpligtelse.
4. Afvigelser fra kvaliteten af ​​de leverede varer eller ydelser, som skønnes tilladte eller uundgåelige i branchen, udgør ikke grundlag for reklamation, ej heller for opløsning af aftalen eller erstatning


 

Artikel 13: Force majeure
1. Ud over bestemmelserne i artikel 9 og 11 i disse vilkår og betingelser, berettiger Trebs mangler, der ikke kan henføres til dens skyld og ikke er for dens regning i henhold til loven, retsakten eller almindeligt anerkendte standarder, ikke den anden part i aftalens opløsning eller erstatning.
2. De i det foregående afsnit nævnte situationer omfatter under alle omstændigheder forretningsforstyrrelser, strejker, aktioner fra fagforeninger, sygefravær hos Treb-personale, forstyrrelser eller begrænsninger i leveringen af ​​energi og materialer, transportforstyrrelser, brand, eksplosion, krig, hærværk, mobilisering, optøjer, krig, eksportrestriktioner samt alle andre foranstaltninger truffet af regeringer, der hindrer opfyldelsen af ​​aftalen helt eller delvist, frost, storm eller ubrugeligt vejr, oversvømmelser, enhver hindring fra tredjemand, som - uanset om der efter anmodning fra Treb- er involveret i udførelsen af ​​aftalen, mangler ved hjælpepersoner, maskinbrud og hel eller delvis ødelæggelse af varer, der er nødvendige for aftalens udførelse, samt andre ulykker. Det gælder også de virksomheder, som Treb har engageret til at gennemføre aftalen.

Artikel 14: Treb. ejendomsrettigheder
1. Alle varer leveret af Treb forbliver Trebs ejendom, indtil betaling er sket.
2. Det er ikke tilladt den anden part på nogen måde at afhænde leverede varer, at gøre dem urørlige ved tiltrædelsen, at behæfte dem i forbindelse med sikkerhedsstillelse, der skal stilles til tredjemand, at udleje dem yderligere eller på anden måde bringe dem ind under pkt. kontrol med tredjeparter.
3. Tag i brug el. lejede varer anses for at forblive løsøre.

Artikel 15: Forsikring
1. Den anden part er forpligtet til fuldt ud at sikre de af denne leveret fra Treb mod risici for brand, tyveri og vandskade.

Artikel 16: Tvister
1. Byretten i Trebs forretningssted har kompetence i alle tvister mellem parterne.
2. I de tilfælde, hvor der er uenighed om kvaliteten af ​​de af Treb udlejede varer til den anden part eller om håndtering af varer leveret af den anden part, vil der i modsætning til det foregående stykke først afgives en bindende rådgivning. givet til at blive udstedt i form af en rapport fra et kompetent bureau.

Artikel 17: Gældende lov
Hollandsk lov gælder for retsforholdet mellem Treb og den anden part. 

Nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev
Abonnér
© 2013 - 2024 Restaurant- og Hoteltekstiler | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore